Midtkammerbygninger i Vormadalen

Midtkammerbygninger i Vormadalen. ©Jan Erik Horgen

Kart over midtkammerbygninger i Vormadalen. ©Jan Erik Horgen

Bygningsarv
Landskapet på begge sider av elva Vorma er preget av store gamle hovedbygninger av midtkammertype.  De er fra 1800-tallet eller eldre, de er bevart og bebodd. Slike hus finnes i alle bygdene på Østlandet, men det spesielle for Vormadalen er at det er samlet og bevart så mange midtkammerbygninger i ett område. Etnolog og historiker Jan Erik Horgen anslår et femtitalls slike hovedbygninger.
«Få steder fins så mange store velholdte midtkammerbygninger som her, i mange varianter og utførelser. Disse husene representerer en rik kulturarv som vi kan være stolte av og som vi bør gjøre mer kjent», sier etnologen og nesbuen.

Begrepet «midtkammerbuss»
Kulturminnebøndene har som mål å bevisstgjøre oss selv og andre om verdien av bygnings- og kulturarven. Blant annet har vi vært så heldige å samarbeide med Horgen gjennom de siste årene for å spre kunnskap og interesse for denne særpregede bygningstypen. Horgen har holdt foredrag om midtkammerbygninger på salen i enkelte av midtkammerbygningene og ikke minst arrangerer Kulturminnebøndene i samarbeid med Horgen  «Midtkammerbuss». Det har skjedd under årlige Vegalangs i Vormadalen. Midtkammerbussen har kjørt innom utvalgte gardstun og midtkammerbygninger med etnologen/historikeren som guide. Det er blitt et populært tiltak.

Riksantikvaren bruker arrangementet vårt som eksempel i sin veileder til KULA:
Et annet eksempel på bruk og aktivisering av kulturminner i Nes er
«midtkammerbussen» som er en guidet tur til midtkammerbygninger.

KULA
Da Vormadalen i 2021 fikk plass på Riksantikvarens liste over «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse», KULA, ble midtkammerbygningene framhevet som et av særpregene som ga Vormadalen plass på lista:

I Vormadalen er det mange store to-etasjes midtkammerbygninger fra 1700- og 1800-tall på gårdene. Dette er en særpreget byggeskikk i dette området, og de er oftest godt bevart. Sammen med røde enhetslåver og gamle stabbur preger de landskapet på begge sider av Vorma. Det er stor kontrast mellom de store midtkammebygningene og husmannsstuene som er bevart på blant annet Veset og Horgen.

Midtkammerbygninger
De store gamle tømmerbygningene er mer enn hundre år gamle og i to etasjer. De fleste av dem har storgang midt på framsida. En variant har storgang i den ene enden. Bygningene er inndelt i tre låter, der de tverrgående veggene mellom de tre delene alltid er i tømmer.
Eksempler på midtkammerbygninger i Vormadalen som Horgen bruker i sin formidling:.

Kildematerialet er samlet og brukt av Jan Erik Horgen i hans bøker, artikler og foredrag.
Horgen, J (2017) Bygge- og buskikk på Romerike på 1800-tallet. s.230-256. Årbok for Romerike historielag. Årbok 23. Romerike i dampens tid 1850-1900.
Horgen, Jan E. (1976) Bolighus – Nes, Romerike -1860-1910. Institutt for folkelivsgransking. Unversitetet i Oslo.