Slåttemarka Fleskebakken

slåttedugnad

Fra slåttedugnad i 2021

Oversikt over ljåslått/dugnad, ravinevandring (19.juni)  og slåttekurs (30.juli) i 2022: Fleskebakken, hva skjer sommeren 2022.
I ravinelandskapet på Veset ligger en stor artsrik blomstereng som bærer navnet Fleskebakken. Den vedlikeholdes gjennom ljåslått og årlige dugnader. Kulturminnebøndene inviterer i tillegg til årlig guidet ravinevandring i juni der blomsterenga er naturlig stopp.

Slåttemark
Blomsterenga har nå status som slåttemark, takket være dugnadsinnsatsen de siste årene. Området har siden 2016 blitt restaurert gjennom årlig ljåslått. Det startet med Naturvernforbundet i Akershus og biolog Kåre Homble. Så overtok Siri Khalsa i Monark organiseringen av dugnadsarbeidet en periode. Homble har hele tiden ledet slåttearbeidet og er avgjørende for dagens status.  Etter skjøtsel er området blitt oppgradert fra beitemark til slåttemark med A-verdi. Skjøtselsplanen er utarbeidet av BioFokus på oppdrag av Fylkesmannen (Statsforvalteren). Slåttemark er en trua naturtype med status CR, kritisk trua på rødliste for naturtyper, 2018. Naturtypen har status som utvalgt naturtype, UN, gjennom Naturmangfoldloven.

 

Ravinevandring

Ravinevandring 2021

Ravinelandskap
Vormadalen ble i 2020 vedtatt som KULA-område (Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse). I Akeshus har Riksantikvaren gitt 16 områder slik status, to av dem ligger i Nes. Det er Nestangen og Vormadalen. Noe av særpreget i Vormadalen er ravinelandskapet.

Ulrika Jansson har kartlagt mange av ravinedalene i Nes. På oppdrag av Fylkesmannen laget hun også skjøtselsplan for Fleskebakken BioFokus-notat 2018-58 I intervju til podkastserien Ravinepodden (april 2021) holder hun fram Vesetdalen (Veset V) som eksempel på de beste ravinedalene, de intakte ravinene med åpne bekker, store trær som faller, løvtrær og bartrær som gjør dem til leveområde for svært mange arter. Jansson viser til at det er kombinasjonen av store arealer med gammelskog og artsmangfoldet i blomsterrik slåttemark som Fleskebakken som gjør en ravine som Vesetdalen så bra og til leveområde for så mange arter. Geologiske og biologiske verdier i Vesetdalen er dokumenterte på Naturbase, Artskart og i flere rapporter.